marți, 5 iulie 2016

SE CERE RADIEREA UNIUNII SCRIITORILOR DIN REGISTRUL ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR.

TRAIAN  MÂRZA
Catre Judecatoria Sectorului 1.

Ref. Dosar civil nr. 15164 /299/2016 – Termen 08 Iulie 2016.
Judecatoria Sector 1


DOAMNĂ PREŞEDINTE,


Subscrisa Uniunea Artiştilor Plastici, persoană juridică fără scop lucrativ sau patrimonial, înfiinţată în condiţiile Legii nr. 21/1924 ca UNIUNE de creaţie, apolitică, nonprofit, cu personalitate juridică si de utilitate publica in baza avizului nr. 285/1998 al Ministerului Culturii şi înregistrata ca UNIUNE in baza Sentintei civile nr.1069/1998 Dosar nr.2701/1998,Tribunalul Alba, înscrisă în Registrul Naţional ONG, Ministerul Justiției cu Număr Național 2/D/1998 la categoria ”Uniuni și grupări de persoane juridice înființate potrivit Legii nr. 21/1924”, reprezentata legal de presedinte Dr.Marza Ioan Traian C.N.P. 1580920011109,in calitate de intervenienta in interesul legii si in interes propriu

In contradictoriu cu Asociatia ,,UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA,, (denumită în continuare USR), , cu sediul în Calea Victoriei, Nr.133, Sector 1, București, CUI: 2786991 (atribuit de catre A.N.A.F. fara acte legale de autorizare in baza unei legii care desfiinta toate organizatile obstesti – Legea 27/1990 cod fiscal atribuit  in mod cu totul eronat la data 21 Ianuarie 1993,

și in contradictoriu cu  Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti, formulăm prezenta: 

Nota de Sedinta

Decretul nr.267/1949 nu a fost un decret de înfiinţare a Asociaţiei ,,Uniunea Scriitorilor din România”, prevederile acestuia fiind casate de către Deceretul 27/1990. Art. 1 în întregul său, dar, mai ales, alin.2 al art. 1 din Decretul-lege nr. 27/1990 e grăitor prin sintagma ,,se pot asocia „  pe baze noi legale, conform Legii 21/1924 dar in baza unor documente autentice de constituire si asociere, dupa ce prealabil ar fi obtinut avizul ministerului de resort, respectiv – Avizul Ministerului Culturii, urmare a dreptului liber al fiecăruia de a alege forma organizatorică și a cadrului legal liber consimțit și liber ales. Prin formula clasica din dretul civil de la art. 9 din Decretul –Lege 27/1990 ,,Pe data prezentului decret se abroga orice dispozitii contrare „s-a efectuat in fapt abrogarea expresa indirecta a tuturor actelor normative ce priveau categoria de subiecti de la art. 1 – scriitori, artisti plastici, ziaristi s.a.m.d.

Avand in vedere ca art. 9 a abrogat orice dispozitii contrare, rezulta ca sigurele prevederi legale in vigoare la data aparitiei Decretului – Lege 27/1990, prevederi la care face trimitere art. 1 din Decretul Lege nr. 27/1990, sunt cele ale Legii nr. 21/1924 – Legea persoanelor juridice. Or cum din dosarul de fond lispesc cu desavarsire documentele legale prevazute de art.10 din Regulamentul de aplicare a Legii 21/1924, cat si avizul ministerului de resort, respectiv avizul Ministerului Culturii ,este mai mult decat evident ca Uniunea Scriitorilor nu are personalitate juridica deoarce nu a dobandit-o in baza prevederilor legale in vigoare la data infiintarii ei – instanta care a dispus inregistrarea a emis o sentinta lovita de nulitate absoluta. Daca asociatia autodenumita ,,Uniunea Scriitorilor din Romania” pretinde ca nu are regimul juridic al unei asociatii in intelesul legii – denumirea fiind o sintagna ,nu forma juridica si se considera infiintata ca uniune, atunci cererea de dobandire a personalitatii juridice era de competenta Tribunalului Bucuresti, nu a Judecatoriei Sectorului 1.

Pe cale de exceptie invoc puterea de lucru judecat anterior in privinta lipsei capacitatii de folosinta a Uniunii Scriitorilor din Romania, pronuntata in dosarul civil 15164/299/2016 al Judecatoriei Sectorului 1 cand la data de 01.06.2016 instanta a emis urmatoarea rezolutie:

Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei Asociaţia Uniunea Scriitorilor din România. Avand in vedere ca Solutia data antierior s-a facut pe constatarea lipsei documentelor legale de infiintare si inregistrare  acesta judecata cu carcater  definitiv, nu poate fi contrazisa  decat o singura data (bis de eadem re ne sit actio) – prin existent documentelor in dosarul de fond. Or, aceste documente nu exista astfel incat pronuntarea  este prezumata a exprima adevarul si nu trebuie sa fie contrazisa de o alta hotarare (res judicata pro veritate habetur


Funcționarea unui organism juridic intitulat „Uniunea Scriitorilor din România” – uniune de creatori  – nu este în concordanţă cu înscrierea de înfiinţare din cadrul registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, intrucat cererea de inscriere a uniunilor de creatie nu este si nu a fost niciodata in competenta materiala a judecatoriilor de sector.

Prezentăm argumente ineluctabile  ale faptului că Asociaţia Uniunea Scriitorilor din România a fost in mod eronat  înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor prin urmatoarele

Inscrierea USR in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, a fost cirumstantiala.

Este cunoscut faptul ca registrul Asociatii partea a II a este rezervat asociatilor care isi muta circumscriptia jurisdictionala – sediul – In mod concret organizatia obsteasca dizlovata, autodenumita ,,Uniunea Scriitorilor din Romania ,, carea avea sediul in Casa Monteoru, situată pe Calea Victoriei nr. 115 din Bucureşti s-a mutat in Calea Victoriei nr. 133 .

- Încheierea din Camera de Consiliu a Judecătoriei Sectorului 1 din 19.09.1994 dată în Dosar 158/PJ/1994  (a se vedea cu atenție dispozitivul încheierii: „în baza art. 93 din Legea nr. 21/1924 și decret -lege nr. 27/14.01.1990, admite cererea formulată de Uniunea Scriitorilor din Romania, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 133, Sector 1” ) – a fost facuta fara a se verifica daca exista un dosar de fond pentru infiintare si inregistrare legala. Nu a fost verificat daca asa–zisa ,,Uniunea Scriitorilor din Romania” detine un act constitutiv care sa cuprinda membrii fondatori, daca s-a varsat capitalul social prevazut de lege, daca exista o Hotarare Judecatoresca de infiintare. Daca exista un temei juridic legal raportat la inscrsurile din dosarul de fond prin care sa se infiinteze o persoana juridica de drept privat, constituita si infiinta de particulari.

Este mai mult decat evident ca formuarea din - Încheierea din Camera de Consiliu din 26.02.1998 a Judecătoriei Sectorului 1 dată în Dosar 158/PJ/1994 prin care s-a dispus in mod cu totul eronat inscreierea cat si  trimiterea la decretul -lege nr. 27/14.01.1990, s-a facut in baza unei  teze eronata. Art 9  din decret – lege 27/1990 prin formula clasica din dreptul civil ,,Pe data prezentului decret se abroga orice dispozitie contrara” ---- abroga in mod expres indirect toate decretele cripto - comuniste care faceau referire la categoria de la art.1 – scriitori, artisti plastici, ziaristi.

Decretul – Lege 27/1990 este o norma juridica cu statut de recomandare prin formla de la art.1 - ,,SE POT ASOCIA”  nu insa obligatoriu, asa cum s-a facut in mod artificial cu asa –zisele decrete de recunoastere a unor organizatii obstesti  presupuse persoane juridice. RECUNOASTEREA era o formula iluzorie, artificiala practicata de regimul comunist, pentru inregimentarea obligatorie a artistilor creatori, sub directa conducere a partidului comunist care in fapt reglementa functionarea .

- Încheierea din 26 februarie 1998, pronunţată în dosarul nr.158/PJ/1994, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, a luat act de modificările privind "Statutul" şi componenţa organelor de conducere şi control ale Uniunii Scriitorilor din România s-a facut fara sa se verifice daca Uniunea Scriitorilor din Romania a fost vreodata inregistrata la categoria Asociatii partea I sau daca in dosarul de fond exista documente autentice pentru o persoana juridica legal infiintata si inregistrata.
Drept consecinta, intrucat U.S.R. a nesocotit dispoztiile legale de infiinatre si inregistrare cat si  fata de cele invederate anterior, solicitam instantei de judecata radierea Asociaţiei autodenumita „Uniunea Scriitorilor din România”, din Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor inscrisa in mod eronat sub  număr de Cod National – 38715 cu adresa Calea Victoriei nr.133, sector 1.

Asociaţia autodenumita ,,Uniunea Scriitorilor din România” nu putea să funcţioneze, după 1990, în baza Decretului nr. 267/24.06.1949, acesta devenind caduc! Iar daca acesta ar fi fost valabil si in anul 2016, prin decretul nr. 266/1950, aparut dupa decretul nr. 267/1949, toate drepturile scriitorilor si ziaristilor au trecut asupra Uniunii Artistilor Plastici – Art. 27 Statut din 20 oct. 1950, parte integranta a Decretului 266/1950.
  
Pentru ca inscrierea sa fie legala Asociaţia UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA trebuia sa fie o persoană juridică constituita si infiintata de particulari care se pot constitui ca  subiect colectiv de drept, adică un colectiv de autori-creatori , întrunind condițiile cerute de lege – Act Constitutiv – Capital social varsat prevazut de lege  - Hotarare Judecatoresca de infiintare. Or, in lipsa unor asemenea documente, este evident ca inscrierea in registrul asociatilor si fundatior a fost o eroare ce trebuie sanctionata cu radierea si declararea nulitatii juridice in baza art. 196 NCC.

Legea 21/1924 spune, în clar, că asociațiile și fundațiile care obțin personalitate juridică în condițiile legii de față (21/1924) ”sunt considerate persoane juridice de drept privat” (am citat din textul Legii 21/1924).

Până în prezent, Asociaţia UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA nu a primit, conform OG 26/2000, recunoaşterea calităţii de asociaţie non-guvernamentală de interes public. Biroul Permanent al Senatului României a înregistrat, cu nr. 419 din 23.10.2006. Punctul de vedere al Guvernului, semnat de Premierul Călin Popescu-Tăriceanu, în care se subliniază următoarele aspecte de ordin legal: "Întrucât, până în prezent, nu a fost adoptată o hotărâre de Guvern, în temeiul art. 39 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, care să recunoască Uniunii statutul de instituţie de utilitate publică, Uniunea Scriitorilor din România nu este instituţie de utilitate publică şi nu îi pot fi date bunuri în folosinţă gratuită".

Drept consecinta nesanctionata de catre instanta de judecata si neincadrandu-se in dispozitiile imperative ale H.G.1650 art. 3 Anexa 1, acesta entitate fara personalitate juridica obtinuta in conditile legii, prejudiciaza bugetul consolidat al statului prin eliberarea in mod cu totul ilegal a Adeverintelor pentru Legea 8/2006, sprijiniti fiind prin forma complicitatii tacite a Ministerului Culturii care sub nicio forma nu vrea sa revina asupra Centralizatorului – Act fara forta juridica – transmis Casei Nationale de Pensii. 
In lipsa unei decizii ferme a Casei Nationale de Pensii – acesta organizatie obsteasca dizolvata de drept va prejudicia bugetul consolidat al statului si pentru viitor.

Concluzionand, solicitam instantei de judecata, constatarea nulitatii juridice in baza art. 196 din N.C.C., cu consecinta radierii din registrul asociatiilor si fundatilor, intrucat Uniunea Scriitorilor din Romania nu detine un dosar de fond de infiintare care sa cuprinda documentele legale pentru o persoana juridica de drept privat respectiv – Act constitutiv, Lista membrii fondatori cu date de identificare, capital social varsat prevazut de lege, Hotarare Judecatoresca de infiintare, Statut de functionare raportat la lege.
  
Depunem prezenta nota de sedinta,cu mentiunea ca a fost comunicata partilor .

Vom depune taxa de timbru precizata de instanta la data de 30.06.2016.

Intervenienta in interesul legii.


UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI UAP
PREȘEDINTE
Ioan Traian  MARZA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu